Wie zijn wij?

Deze privacyverklaring wordt gebruikt door Menuut BV, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 83383565, op de website www.menuut.nl

Ons adres:
Muus Jacobsepad 9

3245 RM Sommelsdijk

Ons telefoonnummer:
0857603832

Ons e-mailadres:
info@menuut.nl

Wij zijn een online platform dat mensen faciliteert in het bereiken van een gezonde leefstijl.

Algemeen


Wij achten een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt. In deze verklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig door te nemen.

Verwerking van persoonsgegevens

Door het gebruik van onze website laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn: gegevens die direct of indirect naar u te herleiden zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken, zoals bij het doen van een bestelling, of die worden gegenereerd aan de hand van uw gebruik van onze website, onder andere via cookies.

Wij kunnen bijvoorbeeld de volgende persoonsgegevens verwerken: uw NAW gegevens, geboortedatum en email adres, gegevens die betrekking hebben op het apparaat waarmee u onze website bezoekt (zoals een IP-adres), communicatievoorkeuren en informatie over uw surfgedrag verkregen via cookies.

Uw gegevens bewaren wij niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn verwerkt.

Waarvoor verwerken wij uw persoonsgegevens?

Wij gebruiken de verkregen persoonsgegevens alleen voor de doeleinden waarvoor wij de gegevens van u ter beschikking gesteld hebben gekregen, om de met u gesloten overeenkomst te kunnen uitvoeren en ter behartiging van onze gerechtvaardigde belangen (zoals onderzoek van onze producten en diensten, IT-beheer en –beveiliging), zoals:

 • Voor het aanbieden van onze producten en diensten en het verbeteren daarvan, onder meer door een analyse van het gebruik van onze producten en diensten.
 • Voor het afhandelen, beheer en facturatie van bestellingen.
 • Voor het versturen van een nieuwsbrief. Als u zich abonneert op onze nieuwsbrief, en wij daarom gegevens vragen, zullen wij deze gegevens alleen gebruiken om u onze nieuwsbrief per e-mail te kunnen sturen. U kunt zich altijd van de nieuwsbrief afmelden door gebruik te maken van de afmeldlink in de nieuwsbrief. Zodra u zich afmeldt, verwijderen wij onmiddellijk uw persoonsgegevens die betrekking hebben of hadden op de nieuwsbrief.

 • Voor het opbouwen van een profiel. Dit doen wij bijvoorbeeld aan de hand van de links in de nieuwsbrief waarop u klikt. Aan de hand van het soort apparaat waarop u de nieuwsbrief leest of wanneer u de nieuwsbrief leest. Als u zich afmeldt voor de nieuwsbrief dan verwijderen wij ook uw profiel.

 • Voor statistische doelen. Op deze wijze kunnen wij algemene inzichten, bijvoorbeeld demografische inzichten, krijgen.

 • Voor het beantwoorden van uw vragen. Als u een vraag wil stellen of contact met ons wil opnemen, kunt u gebruik maken van het contactformulier op onze website. De gegevens die u aan ons verstrekt via het contactformulier, gebruiken wij uitsluitend om een antwoord te geven op uw vraag of commentaar. Na beantwoording verwijderen wij uw gegevens.
 • Voor het sturen van relevante informatie gerelateerd aan uw lidmaatschap. Dit kan gaan over het aflopen of verlengen van uw abonnement, maar bijvoorbeeld ook over nieuwe diensten of producten waar u op basis van uw abonnement interesse in zou kunnen hebben.

 • Voor het voldoen aan wet- en regelgeving

Wat is de rechtsgrond voor het verwerken van persoonsgegevens?

De grondslag op basis waarvan wij uw persoonsgegevens verwerken, is het kunnen uitvoeren van uw verzoek om de nieuwsbrief te ontvangen. Daarnaast verwerken wij persoonsgegevens ter behartiging van ons gerechtvaardigd belang. Dit stelt ons immers in staat om u betere content te bieden. Wij nemen hierbij uiteraard ook uw belang in acht. Wij verwerken nooit meer gegevens dan noodzakelijk en doen dit alleen voor de doeleinden zoals beschreven in deze privacyverklaring.

Aan wie kunnen wij uw gegevens verstrekken?

Wij kunnen derden inschakelen om namens ons persoonsgegevens te verwerken. Deze derden worden in dat geval “verwerkers” genoemd. Deze verwerkers handelen steeds onder onze verantwoordelijkheid en mogen de persoonsgegevens niet voor eigen doeleinden aanwenden. Wij hebben met deze derden verwerkersovereenkomsten gesloten.

U kunt daarbij denken aan onze hosting provider en leveranciers van online tools. Met deze online tools kunnen wij bijvoorbeeld de nieuwsbrief versturen, uw vragen of commentaar opvolgen of een eventuele sollicitatie afhandelen. Het kan zijn dat wij voor het opvolgen van sollicitaties programmatuur van derden gebruiken.

Persoonsgegevens kunnen buiten de E.U. of E.E.R. verwerkt worden. Wij zullen alle noodzakelijke maatregelen nemen om uw persoonsgegevens op rechtmatige wijze door te geven naar dergelijke landen (bijvoorbeeld door te werken met de modelcontracten van de E.U. voor doorgifte).

Tot slot kunnen wij gegevens verstrekken aan derden als wij daartoe op grond van wet- en regelgeving verplicht zijn.

Cookies

Op onze website worden cookies geplaatst. Hoe wij met cookies omgaan hebben we in een aparte cookieverklaring vastgelegd.

Websites of diensten van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites of diensten van derden die door middel van links, of anderszins aan onze website verbonden of gekoppeld zijn. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met je persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaringen of andere (algemene) voorwaarden van deze websites of diensten te lezen, alvorens de websites of diensten van deze derden te gebruiken.

Sollicitatie

Indien u gegevens achter laat op onze website in het kader van een sollicitatie, zullen wij deze gegevens alleen gebruiken in het kader van de sollicitatieprocedure voor de vacature waarop u gesolliciteerd heeft. Als de vacature waarop u gesolliciteerd heeft vervuld is, of wordt ingetrokken, vernietigen wij de door u achter gelaten gegevens, zoals curriculum vitae en motivatiebrief, tenzij wij uw toestemming hebben verkregen om de gegevens langer te bewaren voor eventuele toekomstige vacatures.

Beveiliging

Wij doen er alles aan om uw gegevens nauwkeurig, compleet en vertrouwelijk te houden en te beschermen tegen misbruik. Wij spannen ons in om de website te beveiligen tegen misbruik en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens. Wij doen dit bijvoorbeeld door middel van SSL beveiligde verbindingen. Het is uw verantwoordelijkheid de apparatuur waarmee u van onze website bezoekt en gebruikt te beveiligen, bijvoorbeeld met een virusscanner.

Uw rechten

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via info@menuut.nl. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren.

U heeft ingevolge de AVG de volgende rechten:

 • Het recht om inzage van en rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens of beperking van de verwerking, alsmede het recht om tegen (verdere) verwerking bezwaar te maken;
 • Het recht om uw gegevens mee te nemen en/of over te dragen;
 • Indien de verwerking van persoonsgegevens gebaseerd is op toestemming, heeft u te allen tijde het recht deze toestemming in te trekken;
 • U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons. Dit kan via www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring op ieder moment te wijzigen. Raadpleeg daarom regelmatig deze pagina om zeker te weten dat u kennis heeft genomen van de laatste versie.

Download de privacyverklaring hier.

Copyright 2022 Menuut. Alle rechten voorbehouden.
Menuut Whatspp chat
Verstuur via Whatsapp
cloud-download linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram