Algemene Voorwaarden
Menuut B.V., statutair gevestigd te (3245RM) Sommelsdijk aan het Muus Jacobsepad 9
(info@Menuut.nl) ingeschreven in het handelsregister van de kamer van koophandel onder nummer
83383565, hierna te noemen: ‘Menuut’.

 1. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden
  1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Menuut en op elke tot
  stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Menuut en de klant die producten koopt en/of
  diensten afneemt van Menuut. De klant kan zowel een consument zijn als een zakelijke klant
  (handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf). Indien bepalingen uit deze algemene
  voorwaarden specifiek van toepassing zijn op een overeenkomst tussen Menuut en een
  zakelijke klant dan wel Menuut en een consument, staat dit bij het betreffende artikel
  aangegeven. Indien dit niet specifiek is aangegeven, is het artikel van toepassing op
  overeenkomsten tussen Menuut en zowel consumenten als zakelijke klanten.
  1.2 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de
  overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven.
  1.3 Menuut kan steeds (nadere) eisen stellen aan de communicatie tussen haar en de klant of het
  verrichten van rechtshandelingen per email.
  1.4 Menuut behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen. Van eventuele
  voorgenomen wijzigingen zal Menuut de klant ten minste zeven (7) dagen van tevoren op de
  hoogte stellen. Mocht de klant bezwaar hebben tegen de gewijzigde voorwaarden, dan heeft de
  klant de mogelijkheid de overeenkomst te beëindigen, in welk geval de klant de overeenkomst
  kan opzeggen via zijn account of via een van de contactmogelijkheden van Menuut die zijn te
  vinden op de website van Menuut, met in acht name van de deadline voor wijzigingen,
  pauzeren, opzeggen en herroepen. Indien de klant de overeenkomst echter niet (tijdig)
  beëindigt c.q. opzegt, en vanaf de aangekondigde ingangsdatum van de gewijzigde algemene
  voorwaarden gebruik blijft maken van de producten en/of diensten van Menuut, dan zijn de
  gewijzigde algemene voorwaarden vanaf dat moment op de overeenkomst van toepassing.
 2. Het aanbod
  2.1 Alle aanbiedingen van Menuut zijn vrijblijvend, tenzij door Menuut schriftelijk uitdrukkelijk anders
  is aangegeven.
  2.2 Het aanbod zal nadrukkelijk vermelden of het aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of
  onder voorwaarden geschiedt.
  2.3 Het aanbod bevat een zo volledig en nauwkeurig mogelijke omschrijving van de door Menuut
  aangeboden producten en diensten om een goede beoordeling van het aanbod door de klant
  mogelijk te maken. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Menuut niet.
  2.4 De klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan Menuut
  opgegeven gegevens waarop Menuut haar aanbieding baseert.
 3. Totstandkoming van overeenkomsten
  3.1 Een overeenkomst met Menuut komt tot stand op het moment van aanvaarding door de klant
  van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden via het doorlopen en
  voltooien van de gehele bestelprocedure.
  3.2 Wijzigingen van of aanvullingen op een overeenkomst kunnen uitsluitend schriftelijk tussen
  partijen worden overeengekomen.
  3.3 Indien de klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Menuut
  onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang
  de ontvangst van deze aanvaarding niet door Menuut is bevestigd, kan de klant de
  overeenkomst ontbinden.
  3.4 Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Menuut passende technische en
  organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt
  hij voor een veilige web omgeving. Indien de klant elektronisch kan betalen, zal Menuut daartoe
  passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
  3.5 Menuut is vrij om een bestelling of aanvraag naar eigen inzicht en zonder nadere motivering te
  accepteren of te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 4. Herroepingsrecht voor consumenten bij levering van producten
  4.1 Bij de koop van een product mag de klant de overeenkomst zonder opgaaf van redenen
  ontbinden binnen veertien (14) kalenderdagen (‘herroepingsrecht’). Deze termijn gaat in op de
  dag na de dag waarop de klant het product heeft ontvangen.
  4.2 Voor het ontbinden van de overeenkomst als bedoeld in artikel 4.1 kan de klant desgewenst
  gebruik maken van het Modelformulier voor ontbinding dat te vinden is als Bijlage 1 bij deze
  algemene voorwaarden. De klant kan ook op andere ondubbelzinnige wijze kenbaar maken dat
  hij gebruik maakt van zijn herroepingsrecht. De klant kan het modelformulier voor herroeping of
  een andere duidelijk geformuleerde verklaring ook elektronisch invullen en opsturen via onze
  website www.menuut.nl. Als de klant van deze mogelijkheid gebruik maakt zal Menuut de klant
  onverwijld per e-mail een ontvangstbevestiging van de herroeping sturen.
  4.3 De klant mag datgene doen dat nodig is om te kunnen beoordelen of het product voldoet aan
  zijn verwachtingen. De klant dient daarbij zorgvuldig met het product en de bijgeleverde
  verpakking om te gaan en het is de klant niet toegestaan het product te gebruiken. Bij gebruik
  van het product en/of schade aan het product brengt Menuut de kosten van de
  waardevermindering van het product bij de klant in rekening, door deze te verrekenen met het
  aankoopbedrag dat de klant na ontvangst van het teruggezonden product van Menuut
  terugkrijgt.
  4.4 In geval van ontbinding van de overeenkomst, dient de klant het product met de bijgeleverde
  verpakking en alle geleverde toebehoren binnen veertien (14) kalenderdagen na het uitbrengen
  van de ontbindingsverklaring als bedoeld in artikel 4.2 te retourneren conform de instructies die
  Menuut hierover heeft verstrekt.
  4.5 De klant betaalt de kosten van de retourzending.
  4.6 Menuut betaalt het volledige aankoopbedrag van het product terug aan de klant binnen veertien
  (14) kalenderdagen na het uitbrengen van de ontbindingsverklaring als bedoeld in artikel 4.2,
  onder de opschortende voorwaarde dat het product door of namens Menuut retour is ontvangen
  of de klant een verzendbewijs heeft overgelegd.
  4.7 De navolgende producten zijn uitgesloten van het herroepingsrecht:
  a. Volgens specificaties van de klant vervaardigde producten die niet geprefabriceerd zijn en
  die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de klant, of
  die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
  b. Producten die snel bederven of die een beperkte houdbaarheid hebben;
  c. Producten die geschikt zijn voor consumptie en waarvan de verzegeling van de verpakking
  na levering is verbroken. De klant verklaart door het plaatsen van zijn bestelling dat hij zijn
  herroepingsrecht verliest op het moment dat de verzegeling van de verpakking is
  verbroken.
 5. Herroepingsrecht voor consumenten bij levering van diensten
  5.1 Bij levering van diensten heeft de klant de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van
  redenen te ontbinden gedurende veertien (14) kalenderdagen (‘herroepingsrecht’). Deze termijn
  gaat in op de dag na de dag waarop de overeenkomst tot stand is gekomen.
  5.2 Voor het ontbinden van de overeenkomst als bedoeld in artikel 4.1 kan de klant desgewenst
  gebruik maken van het Modelformulier voor ontbinding dat te vinden is als Bijlage 1 bij deze
  algemene voorwaarden. De klant kan ook op andere ondubbelzinnige wijze kenbaar maken dat
  hij gebruik maakt van zijn herroepingsrecht. De klant kan het modelformulier voor herroeping of
  een andere duidelijk geformuleerde verklaring ook elektronisch invullen en opsturen via onze
  website www.menuut.nl. Als de klant van deze mogelijkheid gebruik maakt zal Menuut de klant
  onverwijld per e-mail een ontvangstbevestiging van de herroeping sturen.
  5.3 Het recht op ontbinding geldt niet indien de dienst volledig is geleverd binnen de
  ontbindingstermijn van veertien (14) kalenderdagen. De klant geeft met het online aanvragen
  van de dienst uitdrukkelijk voorafgaand toestemming voor het uitvoeren van de dienst en
  verklaart met het plaatsen van de bestelling dat hij zijn herroepingsrecht verliest op het moment
  dat de dienst volledig is geleverd.
 6. Verplichtingen van de klant
  6.1 Alle informatie die de klant op enig moment aan Menuut opgeeft, bijvoorbeeld tijdens het
  bestelproces, moet actueel en waarheidsgetrouw zijn. De klant mag zijn wachtwoord niet aan
  derden doorgeven. De klant moet het wachtwoord veilig en afgeschermd van onbevoegden
  bewaren en Menuut van een eventueel verlies of doorgave schriftelijk op de hoogte stellen.
  Voor misbruik, bijvoorbeeld elke onrechtmatige bestelling met het wachtwoord van de klant door
  derden en de daaruit voortkomende vorderingen, draagt de klant zelf de volledige
  verantwoordelijkheid. Menuut is voor eventuele schade als gevolg van onjuiste informatie en/of
  verlies van het wachtwoord van de klant niet aansprakelijk en de klant vrijwaart Menuut tegen
  eventuele aanspraken van derden.
  6.2 De klant is verplicht de product labels, product- en gebruiksaanwijzingen en waarschuwingen bij
  de geleverde producten zorgvuldig te lezen en in acht te nemen. Voor eventuele schade door
  het niet opvolgen van product labels, product- en gebruiksaanwijzingen en waarschuwingen is
  Menuut niet aansprakelijk en de klant vrijwaart Menuut tegen eventuele aanspraken van
  derden.
 7. Prijzen voor consumenten
  7.1 Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur van het aanbod worden de prijzen van
  de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg
  van veranderingen in btw-tarieven.
  7.2 In afwijking van het vorige lid kan Menuut producten of diensten waarvan de prijzen gebonden
  zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar Menuut geen invloed op heeft, met
  variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel
  vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
  7.3 Prijsverhogingen binnen drie (3) maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn
  alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
  7.4 Prijsverhogingen vanaf drie (3) maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen
  toegestaan indien deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen, dan wel de klant
  de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de
  prijsverhoging ingaat.
  7.5 De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
 8. Betaling
  8.1 Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de
  door de klant verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen veertien (14) kalenderdagen
  na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 4 of 5, of bij het ontbreken van een
  bedenktermijn binnen veertien (14) dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een
  overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de klant
  de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
  8.2 De klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld
  aan Menuut te melden.
  8.3 Voor betaling kan de klant alleen gebruikmaken van de bij de bestelling overeengekomen en
  aangegeven betaalmogelijkheden. De klant is verplicht binnen de overeengekomen
  betalingstermijn te betalen.
  8.4 Bij afname van een abonnement kan alleen de eerste betaling via iDeal, Creditcard of Bancontact worden gedaan. Als de klant hier in het bestelproces voor kiest, dan wordt het bedrag van de eerste termijn direct van de rekening van de klant afgeschreven. Na betaling wordt het abonnement direct gestart. Daarnaast geeft de klant toestemming aan Mollie B.V. (in opdracht van Menuut B.V.) om doorlopende SEPA incasso-opdrachten te sturen naar zijn bank om een bedrag van de rekening van de klant af te schrijven.
  8.5 Indien een klant die een consument is niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is
  deze, nadat hij door Menuut is gewezen op de te late betaling en Menuut de klant een termijn
  van veertien (14) kalenderdagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te
  voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog
  verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Menuut gerechtigd de door haar
  gemaakte buitengerechtelijke incassokosten bij de klant in rekening te brengen. Deze
  incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,-; 10% over
  de daaropvolgende € 2.500,- en 5% over de volgende € 5.000,- met een minimum van € 40,-.
  Mochten de pogingen om de betaling opnieuw uit te voeren niet lukken, dan behoudt Menuut
  zich het recht voor om de schuld op een andere manier terug te vorderen, hetzij rechtstreeks,
  hetzij via een derde partij en de daarmee gepaard gaande buitengerechtelijke incassokosten op
  de klant te verhalen.
  8.6 Indien een zakelijke klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze – zonder
  dat enige ingebrekestelling nodig is – van rechtswege in verzuim en is Menuut, onverminderd
  haar overige toekomende rechten, gerechtigd over het gehele openstaande bedrag de
  wettelijke handelsrente in rekening te brengen, vanaf de vervaldatum van de factuur tot en met
  de dag der algehele voldoening. Voorts is Menuut gerechtigd de door haar gemaakte
  buitengerechtelijke incassokosten bij de klant in rekening te brengen, waaronder begrepen de
  daadwerkelijke en redelijke kosten voor het inschakelen van een advocaat, een deurwaarder en
  andere gemaakte kosten. De door de klant verschuldigde incassokosten bedragen ten minste
  15% van het verschuldigde factuurbedrag met een minimum van € 250,-. De klant heeft niet het
  recht op verrekening of opschorting.
  8.7 Onder het niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoen, wordt tevens verstaan de situatie
  waarbij de klant een machtiging tot automatische incasso stopzet en/of een uitgevoerde incasso
  terugboekt (storneert) nadat deze heeft plaatsgevonden, dit indien de betaaltermijn is
  verstreken.
  8.8 Menuut is gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst, zoals bijvoorbeeld de toegang tot
  de abonnement omgeving van de website, op te schorten indien en zolang de klant niet
  (volledig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.
 9. Garantie
  9.1 De klant heeft recht op de wettelijke garantie en op een deugdelijk product.
  9.2 Het afgeleverde product en/of de dienst moet aan de overeenkomst beantwoorden.
  9.3 Kennelijke vergissingen binden Menuut niet.
  9.4 De klant is gehouden het geleverde product of de geleverde dienst te (doen) onderzoeken,
  onmiddellijk op het moment dat het product of de dienst hem ter beschikking wordt gesteld.
  Daarbij behoort de klant te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde
  overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen
  dienaangaande zijn overeengekomen. Indien er sprake is van een gebrek, brengt de klant
  Menuut onmiddellijk na het ontdekken ervan, op de hoogte. Daarna wordt het product of de
  dienst geacht te zijn aanvaard.
  9.5 Menuut kan niet garanderen dat bij het geleverde product of dienst de door de klant opgegeven
  allergieën en/of dieetvoorkeuren steeds volledig worden gevolgd. De klant is zelf
  eindverantwoordelijk ten aanzien van zijn allergieën en/of dieetvoorkeuren.
  9.6 Indien de door Menuut verstrekte garantie een product betreft dat door een derde is
  geproduceerd of geleverd, dan is de garantie beperkt tot de garantie die door de
  producent/leverancier van het product wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld.
  9.7 De garantie vervalt wanneer:
  a. De klant een product zelf heeft aangepast of door derden heeft laten aanpassen.
  b. Er sprake is van schade die te wijten is aan onzorgvuldig gebruik door de klant.
  c. Een gebrek is ontstaan als gevolg van, of voortvloeiend uit oneigenlijk gebruik, gebruik na
  de houdbaarheidsdatum of onjuiste opslag door de klant, dan wel na verwerking of
  bewerking op een andere dan de voorgeschreven wijze.
  d. Het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waarop Menuut geen
  invloed kan uitoefenen, daaronder begrepen, doch niet uitsluitend (extreme)
  weersomstandigheden.
 10. Reclamatie bij een overeenkomst met een zakelijke klant
  10.1 De klant dient binnen veertien (14) dagen na voltooiing van de uitvoering van de overeenkomst
  of na factuurdatum te reclameren. Reclamatie dient plaats te vinden per aangetekend schrijven
  en dient onderbouwd te zijn.
  10.2 Reclamaties schorten de betalingsverplichting van de klant niet op.
  10.3 Wordt de reclamatie niet binnen deze termijn gedaan dan vervalt iedere aansprakelijkheid van
  Menuut.
 11. Aansprakelijkheid bij een overeenkomst met een zakelijke klant
  11.1 De aansprakelijkheid van Menuut jegens een zakelijke klant is in alle gevallen beperkt tot
  maximaal tweemaal de factuurwaarde van het betreffende product of dienst. Te allen tijde is de
  aansprakelijkheid van Menuut beperkt tot een bedrag van maximaal € 250,-.
  11.2 Menuut is in geen enkel geval aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder begrepen
  gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
  11.3 Menuut is nooit aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt is door de door haar
  ingeschakelde derden.
  11.4 De in dit artikel opgenomen aansprakelijkheidsbeperking geldt niet indien sprake is van opzet of
  bewuste roekeloosheid van Menuut.
 12. Overmacht
  12.1 In geval van overmacht heeft Menuut het recht de nakoming van de overeenkomst op te
  schorten, dan wel – indien de periode waarin door overmacht nakoming van haar verplichtingen
  door Menuut niet mogelijk is langer duurt dan twee (2) maanden – de overeenkomst door middel
  van een schriftelijke verklaring te ontbinden, zonder dat Menuut gehouden is tot
  schadevergoeding.
  12.2 Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: telecommunicatiestoringen/storingen in het
  elektronisch berichtenverkeer/storingen op het internet, het onverwacht uitvallen van derden, in
  gebreke blijven van toeleveranciers, bedrijfsstagnatie, technische mankementen, brand,
  staking, de gevolgen van natuurgeweld, pandemie e.d. Dit alles ook indien deze moeilijkheden
  zich voordoen bij derden die door Menuut bij de uitvoering van de overeenkomst zijn betrokken,
  of een gevolg zijn van de door de derde genomen maatregelen.
 13. Vouchers, kortingscodes, cadeaubonnen
  13.1 Menuut biedt cadeaubonnen, kortingscodes en andere varianten van vouchers aan, waarbij
  activering per e-mail noodzakelijk is, zodat klanten van Menuut producten kunnen ontvangen.
  Zodra de voucher via de website is verzilverd, is deze niet meer te gebruiken c.q. ongeldig.
  13.2 Kortingscodes en vouchers hebben alleen betrekking op een nieuw lidmaatschap bij Menuut,
  tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zoals bijvoorbeeld een korting bedoeld voor voormalige
  klanten. Als de klant al een bestaand lidmaatschap heeft, dan kan hij de kortingscode en/of
  voucher niet inwisselen.
  13.3 Menuut bepaalt naar eigen inzicht of iemand in aanmerking komt voor korting en kan de
  voorwaarden of duur beperken om misbruik van de kortingen te voorkomen. Aan de hand van
  de gegevens die voor een bestaande of recente overeenkomst worden gebruikt, zoals naam,
  telefoonnummer, bezorgadres, e-mailadres en/of betaalmiddel van de klant, kan Menuut
  bepalen of de klant in aanmerking komt voor de korting.
  13.4 Kortingscodes en vouchers kunnen enkel verzilverd worden op de Menuut website en kunnen
  slechts eenmalig worden gebruikt. De kortingscodes en vouchers zijn niet te combineren met
  andere aanbiedingen en zijn niet inwisselbaar voor contanten. Sommige kortingscodes zijn
  alleen geldig op een bepaald type producten.
  13.5 Iedere (poging tot) fraude of andere niet-toegestane handelingen wordt geregistreerd en leidt
  ertoe dat het gebruik van de gratis proefperiode en/of kortingscodes wordt ontzegd. Menuut
  heeft het recht om kortingscodes en vouchers in te trekken c.q. ongeldig te maken indien zij dit
  noodzakelijk acht om wat voor reden dan ook.
 14. Intellectueel eigendom
  14.1 De app, website en diensten van Menuut zijn door intellectuele eigendomsrechten beschermd.
  De rechten op bijvoorbeeld logo’s, software, teksten en beelden rusten bij Menuut, haar
  groepsmaatschappijen en/of bij degene van wie zij een licentie heeft gekregen. Het is niet
  toegestaan om delen van de app, website of diensten zonder de uitdrukkelijke toestemming van
  Menuut openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te bewerken, anders dan voor persoonlijk
  gebruik.
 15. Privacy en verwerking persoonsgegevens
  15.1 Bij het doen van een aanbod en het sluiten van een overeenkomst verwerkt Menuut
  persoonsgegevens van de klant. Menuut hanteert een privacyverklaring waarin de klant wordt
  geïnformeerd over hetgeen gebeurt met de persoonsgegevens van de klant. Deze
  privacyverklaring is te vinden op de website van Menuut of via
  https://www.menuut.nl/about/privacy. Vragen over de wijze waarop Menuut omgaat met het
  verwerken van persoonsgegevens kunnen worden gesteld via info@menuut.nl
 16. Klachten
  16.1 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de klant
  de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij
  Menuut.
  16.2 Bij Menuut ingediende klachten worden binnen een redelijke termijn gerekend vanaf de datum
  van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt,
  wordt door Menuut binnen redelijke termijn geantwoord met een bericht van ontvangst en een
  indicatie wanneer de klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 17. Geschillen
  17.1 Op overeenkomsten tussen Menuut en de klant/leverancier waarop deze algemene
  voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
  17.2 Geschillen die tussen Menuut en de klant/leverancier mochten ontstaan naar aanleiding van
  een tussen Menuut en de klant/leverancier gesloten overeenkomst, worden, tenzij
  dwingendrechtelijk anders bepaald, beslecht door de bevoegde rechter te Breda.
  Tot stand gekomen in juli 2020 en gedeponeerd op 25 oktober 2021 bij de Kamer van Koophandel te
  Utrecht onder nummer 83383565
  Bijlage 1
  Modelformulier voor ontbinding / herroeping
  (dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt ontbinden / herroepen)
 • Aan: Menuut B.V.
  Muus Jacobsepad 9
  3245 RM Sommelsdijk
  info@menuut.nl
 • Ik/Wij () deel/delen () u hierbij mede dat ik/wij () onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst () herroep/herroepen (*):

 • Besteld op ()/Ontvangen op ():

 • Naam/Namen consument(en):

 • Adres consument(en):

 • Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend):

 • Datum:

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is

Copyright 2022 Menuut. Alle rechten voorbehouden.
Menuut Whatspp chat
Verstuur via Whatsapp
cloud-download linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram